کمک

یه گندی زدم ............. یه چیزی گفتم ...... چ کار کنمنگراننگراناسترس

خدایــــــــــــــــــــــــــــــا نگران

کمک میخواااااااااااااااااااااااااااااااااااااام  استرس

کمک ......... کمک 

/ 0 نظر / 61 بازدید