پست ثابت...

گاهی دلمان می گیرد ...


گاه به اندازه ی بغضی دلگیریم ...

 

به دنبال بهانه ی لبخند ها می گردیموَ نشان از هر جا می گیریم

 


تهِ یک نشانی از لبخندهادختری به عشق تو ، به عشق من ، به عشق ما ...

 

زده وبلاگی به نام مثبت ما


مثبت تو ، مثبت من ، مثبت ما ... با شیما

 


«هورمزد»

/ 0 نظر / 29 بازدید