یکـی دیگه از فانتـزیام ایـنه که بـعد از کـات کـردن بـا دوس پسرم موبایلو بکوبم زمین بعد با پا درِ اتـاقمو بشکونم از عصبانیت

 ولی حیف که بابام پـارَم میـکنه

/ 1 نظر / 14 بازدید
TARA

[قهقهه]فکرشو بکن...